Strefajumpera.pl - Rezerwacje skoków

0,00 zł
Strona głównaRegulamin
Regulamin

REGULAMIN

ZAKUPU VOUCHERÓW W SERWISIE WWW.AVIS.SKLEP.PL

 

DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.avis.sklep.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy.
 3. Umowa – umowa o wykonanie dzieła w postaci Skoku, zawierana pomiędzy Płatnikiem a Wykonawcą.
 4. Strony – Obie strony Umowy, Płatnik i Wykonawca.
 5. Wykonawca - : AVIS Szymon Szpitalny z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 19F, 44-203 Rybnik, wpisany do Ewidencji Dzialalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnik pod numerem 21755, NIP: 642-270—42-64, Regon: 276971942, podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu
 6. Płatnik – Osoba, dokonująca zakupu Vouchera w Serwisie
 7. Okaziciel – Osoba na rzecz której zawierana jest Umowa, oraz na którą wystawiany jest Voucher.
 8. Skok – skok spadochronowy wykonywany z samolotu/helikoptera z wysokości od 3000 m do 4000 m nad ziemią przy użyciu spadochronu tandemowego pod opieką Instruktora.
 9. Voucher – dokument potwierdzający zawarcie Umowy na rzecz imiennie wskaanej w nim osoby. Jest ważny przez okres podany w serwisie.
 10. Instruktor – tandem pilot, osoba, w bezpośrednim towarzystwie której, wykonywany jest Skok.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • 1
 1. Płatnik akceptuje Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Płatnikiem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Płatnikiem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.
 4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W celu uniknięcia błędów podczas składania zamówienia, niezbędne jest używanie komputera klasy PC lub podobnej, wyposażonego w system operacyjny Windows, MAC OS, Linux, oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari.
 • 2

Kontakt z Wykonawcą odbywa się: telefonicznie: nr 665 224 797, e-mailem – szymon.avis@wp.pl , Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 • 3
 1. Wykonawca prowadzi poprzez Serwis dystrybucję Voucherów.
 2. Cennik Skoków dostępny jest na stronach Serwisu.
 3. Informacje o rodzajach Voucherów wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Serwisu.

 

Rozdzial II

PROCEDURA ZAKUPU

 • 4
 1. Płatnik składa zamówienie, poprzez wysłanie e-maila do Serwisu, zawierającego informacje o tym jaki Voucher chce zamówić. Dostępne Vouchery opisane są na podstronie Serwisu: http://strefajumpera.pl/skok-w-prezencie,36,art.html
 2. W przesłanym e-mailu Płatnik podaje także następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko Okaziciela. Dodatkowo, w razie potrzeby, Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
 3. Po otrzymaniu e-maila od Płatnika, Wykonawca przesyła informację o numerze konta na które Płatnik dokonuje wpłaty kwoty równej wartości Vouchera. Wartość Vouchera może wynosić od 550 do 850zł.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty Wykonawca wystawia Voucher i przesyła go w formie elektronicznej na adres e-mail Płatnika.
 5. Zakupienie Vouchera równoznaczne jest z zawarciem Umowy.
 6. Po zawarciu Umowy, Okaziciel dokonuje rezerwcji terminu Skoku.
 7. Rezerwacja terminu Skoku wymaga wypełnienia interaktywnego formularza: (http://strefajumpera.pl/rezerwacja.html) oraz uiszczenia zaliczki rezerwacyjnej na konto Wykonawcy.
 8. Numer konta do przelewu zaliczki rezerwacyjnej, a także dane kontaktowe Instruktora zostaną przesłane Okazicielowi na wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail.
 9. Rezerwacja poprzez system informatyczny, określona w pkt. 6 i pkt. 7 dotyczy tylko miejsca i dnia planowanego Skoku. Dokładną godzinę spotkania na lotnisku Okaziciel ustala telefonicznie z przydzielonym mu Instruktorem.
 10. Przed wejściem na pokład Okaziciel przedstawia Instruktorowi posiadany Voucher oraz uiszcza brakującą kwotę za oddanie Skoku. Na poczet ceny za Skok zaliczone zostaną wartość Vouchera oraz zaliczka rezerwacyjna.
 11. Treść Umowy jest utrwalana przez Wykonawcę w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek. Treść Regulaminu wiążącego Strony Umowy jest doręczana Płatnikowi e-mailem.

 

Rozdział III

OCHRONA  KONSUMENTA.

 

 • 5
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. Nr 22, poz.  271 ze zm.) Płatnik, będący konsumentem może zrezygnować z Vouchera kupionego w Serwisie bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1)świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w §5 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 

 1. Serwis gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

 

Rozdział IV

 • 6

Reklamacje dotyczące Voucherow i Skoków powinny być składane pisemnie na adres Wykonawcy. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane osoby reklamującej, oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.

 

Rozdział V

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 • 7
 1. Wykonawca jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Płatnika w procedurze zakupu Vouchera.
 2. Płatnik w toku procedury zakupu Vouchera, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Wykonawcę.
 3. Uzyskane przez Wykonawcę dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie Płatnik może zobowiązać Wykonawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 5. Płatnikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Wykonawcę.

 

Rozdizał VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 8
 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie i nie mają mocy wstecznej.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.